شماره ركورد :
8236
پديد آور :
مدرسي چهاردهي، نورالدين،
عنوان :
وهابيت و ريشه هاي آن
شرح پديد آور :
اثر نورالدين چهاردهي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
302 ص.: عكس
فروست :
مذاهب و مكتبهاي موجود درايران؛ 2
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [281] - 282
موضوع :
وهابيه , خوارج
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/527
شمارة كاتر :
م419و
تاريخ :
1363
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت