شماره ركورد :
82297
پديد آور :
جلالي مقدم، مسعود
عنوان :
فرهنگ چيست؟
شرح پديد آور :
نوشتة مسعود جلالي مقدم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
283 ص
فروست :
فرهنگ بشري؛ 5
كتابنامه :
كتابنامه: ص 267- 272
موضوع :
فرهنگ
ردة اصلي :
306
شمارة كاتر :
ج544ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/09/29 13:28:08
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت