شماره ركورد :
8215
پديد آور :
مخملباف، محسن
عنوان :
فيلمنامه مدرسه رجائي
شرح پديد آور :
نوشته محسن مخملباف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1365
مشخصات ظاهري :
66 ص
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: مدرسه رجائي
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
م388ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت