شماره ركورد :
82053
پديد آور :
نعنعي، عبدالمجيد
عنوان :
دولت امويان در اندلس
شرح پديد آور :
عبدالمجيد نعنعي
مترجم :
ترجمه محمد سپهري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
504 ص
فروست :
پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ 50: گروه تاريخ؛ 11
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: دولتهاي مسلمان
موضوع :
اندلس- تاريخ , اسلام- اندلس- تاريخ , مسلمانان- اسپانيا- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
سپهري، محمد، مترجم
ردة اصلي :
964
رده فرعي :
/02
شمارة كاتر :
ن543د
تاريخ :
1380
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/09/10 13:24:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت