شماره ركورد :
81599
پديد آور :
شعباني، رضا، 1317-
عنوان :
ايرانيان و هويت ملي
شرح پديد آور :
رضا شعباني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
279ص.
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ويژگيهاي ملي ايراني , ملي گرايي- ايران
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0044
شمارة كاتر :
ش512الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/08/15 12:12:48 , s.hovsepian^d2008/03/05 09:35:01 , ghadiri^d2008/03/17 09:27:48
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت