شماره ركورد :
81460
پديد آور :
شهيدي، حسين
عنوان :
مرزهاي ايران و توران بر بنياد شاهنامه فردوسي
شرح پديد آور :
حسين شهيدي مازندراني (بيژن)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
164ص. :مصور، نقشه
فروست :
بنياد نيشابور؛ 51
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [143]- 152 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه- نامهاي جغرافيايي , فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه- نقد و تفسير , شعر فارسي- قرن4ق.- نقد و تفسير , ايران- مرزها , توران- مرزها
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش
تاريخ :
1376
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2007/08/06 12:09:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت