شماره ركورد :
80309
پديد آور :
سبحاني تبريزي، جعفر،1308-
عنوان :
آيين وهابيت
شرح پديد آور :
جعفر سبحاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
367ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
وهابيه- دفاعيه ها و رديه ها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/527
شمارة كاتر :
س274آ
تاريخ :
1385
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2007/05/06 11:59:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت