شماره ركورد :
79832
عنوان :
پرورش: تقويت و تربيت قواي عمومي بدن (راهنماي مربيان)
شرح پديد آور :
مولفين منصور حضرتي ... [و ديگران]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
بي تا]
مشخصات ظاهري :
د، 206ص. :مصور
موضوع :
آمادگي جسماني- مربيگري , بدن سازي , نرمش
شناسه هاي افزوده :
حضرتي، منصور
ردة اصلي :
613
رده فرعي :
/71
شمارة كاتر :
پ384
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2007/04/07 16:42:23
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت