شماره ركورد :
79304
پديد آور :
برن،ت رابرت، 1918- م
عنوان :
فيزيولوژي قلب و عروق برن ولوي
شرح پديد آور :
رابرت برن
مترجم :
مترجمين: حميد برقعي , رضا مصطفوي طباطبايي , رويا گرجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
240 ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Cardiovascular physioligy. 8th ed 2001
موضوع :
دستگاه گردش خون- فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
برقعي، حميد، 1361- ، مترجم
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
ب476ف
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2007/02/07 12:22:47
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت