شماره ركورد :
78863
پديد آور :
نظري، فيروزه (بدري)، 1340-
عنوان :
قانون عشق
شرح پديد آور :
فيروز نظري (بدري)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
482 ص
عنوان به زبان اصلي :
The rule of love
موضوع :
داستانهاي فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن511ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/01/09 10:19:13
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت