شماره ركورد :
78389
پديد آور :
معيني، ماندا (مودب پور)
عنوان :
كژال
شرح پديد آور :
اثر ماندا معيني (مودب پور)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
320 ص
موضوع :
داستانهاي فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
م684ك
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/12/06 15:39:45
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت