شماره ركورد :
78248
پديد آور :
صدرايي خويي، علي، 1342-
عنوان :
فهرستگان نسخه هاي خطي ترجمه هاي فارسي قرآن كريم
عنوان به زبان ديگر :
ص.ع.به انگليسي: Ali Sadraʹi Khui. A catalogue of manuscripts of persian ...
شرح پديد آور :
تدوين علي صدرايي خويي
مترجم :
همكاران هاشم شهرستاني، محمد ترابيان فردوسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
687ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [13]- 35
موضوع :
قرآن- نسخه هاي خطي فارسي- فهرستها , قرآن- نسخه هاي خطي- فهرستها
شناسه هاي افزوده :
شهرستاني، هاشم، 1334-
ردة اصلي :
016
رده فرعي :
/2971
شمارة كاتر :
ص489ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2006/12/03 09:56:13
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت