شماره ركورد :
77997
پديد آور :
فرمانفرما، عبدالحسين ميرزا، 1236- 1318
عنوان :
مسافرت نامه كرمان و بلوچستان (بلوك گردشي به مدت سه ماهه) 21 جمادي الثانيه تا 25 رمضان 13111 قمري نسخه خطي Mixt 853 در كتابخانه ملي اتريش
شرح پديد آور :
نوشته: عبدالحسين ميرزا فرمانفرما
مترجم :
به كوشش ايرج افشار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
527ص.: مصور، جدول، نمودار، نقشه ، عكس
فروست :
انتشارات اساطير، 379
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
فرمانفرما، عبدالحسين ميرزا، 1236- 1318- سفرها- ايران- كرمان (استان) , فرمانفرما،عبدالحسين ميرزا، 1236- 1318- سفرها - ايران- سيستان و بلوچستان , سفرنامه ها , كرمان(استان) - سير و سياحت , سيستان و بلوچستان- سير و سياحت
شناسه هاي افزوده :
افشار، ايرج، 1304-
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/5572
شمارة كاتر :
ف561م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2006/11/20 11:26:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت