شماره ركورد :
77904
پديد آور :
صادقيان، علي
عنوان :
ويروس شناسي پزشكي
شرح پديد آور :
علي صادقيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
287ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد؛ 268
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: اصول ويروس شناسي پزشكي
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [283]- 287
موضوع :
ويروس شناسي پزشكي
ردة اصلي :
616
رده فرعي :
/9101
شمارة كاتر :
ص199و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2006/11/14 15:39:02
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت