شماره ركورد :
77731
پديد آور :
نجمي، محمدصادق
عنوان :
شناخت قرآن
شرح پديد آور :
محمد صادق نجمي، هاشم هريسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[بي تا]
مشخصات ظاهري :
296ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
قرآن- بررسي و شناخت , قرآن- تحقيق
شناسه هاي افزوده :
هاشم زاده هريسي، هاشم، 1317-
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/159
شمارة كاتر :
ن334ش
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2006/11/01 10:20:29
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت