شماره ركورد :
77630
پديد آور :
احمدي، حميد، 1336-
عنوان :
ايران: هويت، مليت، قوميت (مجموعه مقالات)
شرح پديد آور :
به كوشش حميد احمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
552ص.: جدول
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
ويژگي هاي ملي ايراني , ايرانيان- هويت نژادي , ملي گرايي- ايران- مقاله ها و خطابه ها , قوميت- جنبه هاي مذهبي- اسلام
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0044
شمارة كاتر :
الف284الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2006/10/28 10:26:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت