شماره ركورد :
77593
پديد آور :
بهرامي، عسكر، 1346-
عنوان :
جشن هاي ايرانيان
شرح پديد آور :
عسكر بهرامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
117 ص.: مصور
فروست :
از ايران چه مي دانم؛ 46
كتابنامه :
كتابنامه: ص 113- 117
موضوع :
جشن ها- ايران , گاهشماري ايراني
ردة اصلي :
394
رده فرعي :
/26955
شمارة كاتر :
ب843ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/10/22 12:10:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت