شماره ركورد :
77161
پديد آور :
ناندي، اشيش، 1937-
عنوان :
درآينه ي شرق: گفتگو با اشيش ناندي
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي: In the mirror of orient conversation with Ashish Nandy: Ramin Jahanbagloo
شرح پديد آور :
[مصاحبه كنندة] رامين جهانبگلو
مترجم :
ترجمه ي خجسته كيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
شش، 200 ص
فروست :
نشر مركز؛ 758
موضوع :
ناندي، اشيش، 1937- م- مصاحبه ها , هند- سياست و حكومت- 1947-
شناسه هاي افزوده :
كيا ، خجسته، مترجم
ردة اصلي :
306
رده فرعي :
/20954
شمارة كاتر :
ن239د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2006/09/23 15:52:56
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت