شماره ركورد :
76623
عنوان :
شناختنامه اكبر رادي
شرح پديد آور :
به كوشش فرامرز طالبي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
749ص.: مصور (عكس)
فروست :
سلسله انتشارات نشر قطره؛ 414. هنر و ادبيات ايران؛ 109
كتابنامه :
كتانامه به صورت زيرنويس
موضوع :
رادي، اكبر، 1318- ، يادنامه ها , رادي، اكبر، 1318- ، نقد و تفسير , نمايشنامه فارسي- قرن 14- تاريخ ونقد
ردة اصلي :
8فا2
رده فرعي :
/6
شمارة كاتر :
ر168س
تاريخ :
ط
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2006/07/12 13:41:19
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت