شماره ركورد :
76249
پديد آور :
ماسون، دنيز
Author :
Masson, Denise
عنوان :
قرآن و كتاب مقدس: درون مايه هاي مشترك
شرح پديد آور :
دنيز ماسون
مترجم :
ترجمه ي فاطمه سادات تهامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
ج
فروست :
مباني نظري گفتگوي اديان؛ 1
موضوع :
قرآن و كتاب مقدس
شناسه هاي افزوده :
فاطمه سادات تهامي، 1337- ،مترجم
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/159
شمارة كاتر :
م144ق
تاريخ :
1385
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/06/17 09:13:55 , rezvani^d2006/07/08 14:28:01 , norouzi^d2006/07/22 11:10:13 , rezvani^d2006/11/13 15:01:06 , s.hovsepian^d2007/05/28 12:29:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت