شماره ركورد :
75662
پديد آور :
شيخ مهدي، علي
عنوان :
فيلم مردم پسند: تعامل فرهنگي- اجتماعي
شرح پديد آور :
علي شيخ مهدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
192 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص 188- 192
موضوع :
سينما- تاريخ
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4309
شمارة كاتر :
ش922ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/05/08 12:05:28
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت