شماره ركورد :
75192
پديد آور :
فرشاد فر، عزت الله
عنوان :
اصول و روشهاي آماري
شرح پديد آور :
تاليف عزت اله فرشاد فر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
آمار , آمار آموزشي
ردة اصلي :
001
رده فرعي :
/422
شمارة كاتر :
ف528الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2006/04/12 12:32:22
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت