شماره ركورد :
73765
پديد آور :
مدني، حسين
عنوان :
فيزيولوژي غشاء
شرح پديد آور :
تاليف حسين مدني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
166 ص.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه : ص. 166 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
غشاي ياخته اي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
571
رده فرعي :
/64
شمارة كاتر :
م421ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2005/12/10 08:27:53 , s.hovsepian^d2006/09/10 09:41:33
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت