شماره ركورد :
73687
عنوان :
مولفه هاي هويت ملي در ايران
شرح پديد آور :
به اهتمام گروه تحقيقات سياسي اسلام (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
378 ص
فروست :
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ 22
عناوين ديگر :
ص.ع. به انگليسي: Components of national identity in Iran
يادداشت :
شماره ثبت 44152 دانشكده زبانهاي خارجي اهدايي مرحوم دكتر دلشاد است
موضوع :
ويژگيهاي ملي ايران- مقاله ها وخطابه ها
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0043
شمارة كاتر :
م847
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2005/12/04 09:53:55 , s.hovsepian^d2006/03/06 15:27:31 , s.hovsepian^d2006/05/09 14:54:58
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت