شماره ركورد :
73327
پديد آور :
معماريان، اميد، 1353-
عنوان :
مهارت هاي ارتباطي و سازمان هاي غير دولتي
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Omid Memarian. communication skills and ..
شرح پديد آور :
اميد معماريان
غيره :
با مقدمه يونس شكر خواه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
102ص. :مصور
فروست :
مجموعه كتابهاي آموزشي توانمند سازي سازمانهاي غير دولتي زنان؛ 4
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [103]
موضوع :
ارتباط در سازمان ها , ارتباط بين اشخاص , سازمان هاي غير دولتي
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
م676م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2005/09/21 15:22:51 , rezvani^d2005/11/26 12:42:50 , rezvani^d2005/12/07 08:22:11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت