شماره ركورد :
72130
پديد آور :
قاضي، قاسم، 1312-
عنوان :
زمينة مشاوره و راهنمايي
شرح پديد آور :
تاليف قاسم قاضي
ويرايش :
[ويرايش 4؟]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
بيست و سه، 231 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران؛ 1852
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: An introduction to counseling and guidance
يادداشت :
چاپ هشتم ¶
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
راهنمايي آموزشي
ردة اصلي :
371
رده فرعي :
/42
شمارة كاتر :
ق243ز
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2005/06/01 09:55:33
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت