شماره ركورد :
72073
پديد آور :
رز، كارلا
عنوان :
خودآموز گام به گام PhotoShop 5.5- 80 [فتوشاپ 0/8- 5/5]
شرح پديد آور :
نويسنده كارلا رز
مترجم :
مترجم شيوا عبدي فرزانه پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
478 ص.: مصور، جدول، عكس
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: فتوشاپ 5/5 (پنج و نيم) تا 8(هشت)
عنوان به زبان اصلي :
Sams teach yourself adobe photoshop 5.5-8.0
موضوع :
فتوشاپ ادب (فايل كامپيوتر) , گرافيك كامپيوتر
شناسه هاي افزوده :
عبدي فرزانه پور، شيوا، 1353- ،مترجم
ردة اصلي :
006
رده فرعي :
/6869ف
شمارة كاتر :
ر447خ
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2005/05/30 15:10:19 , rezvani^d2005/05/30 15:11:51
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت