شماره ركورد :
72052
پديد آور :
موسوي، علي
عنوان :
رايانه كار درجه دو: مهارت هشتم ويروس هاي كامپيوتري
شرح پديد آور :
مولفين علي موسوي , مجيد سبزعلي گل , مهدي قرباني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
76 ص.: مصور، جدول، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: رايانه كار درجه 2: ويروس هاي كامپيوتري(مهارت هشتم)
موضوع :
ويروس هاي كامپيوتر- دستنامه
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/84
شمارة كاتر :
م842ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2005/05/30 10:43:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت