شماره ركورد :
71593
پديد آور :
كنگره ملي مهندسي عمران (اولين: تهران: 1383)
عنوان :
برنامه زمان بندي اولين كنگره ملي مهندسي عمران (1383 NCCE)
عنوان به زبان ديگر :
روي جلد به انگليسي: 1st national congress on civil engineering
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[بي تا]
مشخصات ظاهري :
چهار، 89 ص. : مصور، جدول
موضوع :
راه و ساختمان- كنگره ها
ردة اصلي :
624
شمارة كاتر :
ك751ب
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
hamidi^d2005/04/10 10:36:32 , norouzi^d2005/05/30 08:52:08
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت