شماره ركورد :
71186
پديد آور :
يحيايي، همايونفر
عنوان :
مطالعه سيستم خدمات پشتيباني تجارت خارجي محصولات كشاورزي در زمينه مقررات صادرات و واردات و گمركي، خدمات بانكي و بيمه
شرح پديد آور :
مجري طرح همايونفر يحيايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
158ص. :مصور، جدول
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [159- 160]
موضوع :
صادرات و واردات- توسعه و ترويج , كشاورزي و دولت , كشاورزي- ايران- جنبه هاي اقتصادي , صادرات و واردات- قوانين و مقررات , بيمه اعتباري صادرات
ردة اصلي :
382
رده فرعي :
/41
شمارة كاتر :
ي35م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2005/01/11 11:37:43
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت