شماره ركورد :
70818
پديد آور :
حيدري شريف آباد، حسين، 1335- ، گردآورنده و مترجم
عنوان :
جذب آب و تعرق
عنوان به زبان ديگر :
عنوان به انگليسي: Water uptake and transpiration
گردآورنده :
گردآورنده و ترجمه حسين حيدري شريف آباد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
194 ص.: جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 181- 194
موضوع :
تبخير و تعرق- اندازه گيري , آب- متابوليسم , آب و الكتروليت، موازنه
ردة اصلي :
571
رده فرعي :
/2
شمارة كاتر :
ح958ج
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/12/07 11:01:16 , norouzi^d2005/01/10 10:18:39 , norouzi^d2005/01/22 09:48:32
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت