شماره ركورد :
70505
پديد آور :
ايران. قوانين و احكام
عنوان :
آيين نامه امور خلافي و آيين نامه راهنمايي و رانندگي به انضمام: آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف (موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)
عنوان به زبان ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: The misdemeanorʹs by- law
شرح پديد آور :
به اهتمام حسين انصاري پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
123 ص
فروست :
مجموعه قوانين؛ 10
موضوع :
رانندگي- ايران- آيين نامه ها
شناسه هاي افزوده :
انصاري پور، حسين، گردآورنده
ردة اصلي :
343
رده فرعي :
/550944
شمارة كاتر :
الف
تاريخ :
965آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
hamidi^d2004/11/08 11:48:39 , norouzi^d2004/12/29 10:44:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت