شماره ركورد :
69832
پديد آور :
صلاحي، عمران، 1325-
عنوان :
خنده سازان وخنده پردازان
شرح پديد آور :
عمران صلاحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
342 ص
موضوع :
طنز نويسان ايراني , طنز فارسي- مجموعه ها
ردة اصلي :
8فا7
رده فرعي :
/009
شمارة كاتر :
ص484خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/09/12 15:50:33 , norouzi^d2004/10/09 10:34:24 , norouzi^d2005/11/22 09:43:32
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت