شماره ركورد :
69831
پديد آور :
معين، مصطفي، 1330-
عنوان :
چه حاصل؟ دانشگاه فرهنگ و توسعه از ديدگاه دكتر مصطفي معي
شرح پديد آور :
گردآوري و تنظيم امير حاجي صادقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
نه، 345 ص.: مصور
موضوع :
دانشگاهها و مدارس عالي- ايران , علم و دين , علوم- ايران , دانشجويان- ايران
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان:دانشگاه، فرهنگ و توسعه از ديدگاه دكتر مصطفي معين
ردة اصلي :
378
رده فرعي :
/55
شمارة كاتر :
م681چ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/09/12 15:10:08 , norouzi^d2004/09/20 14:41:18 , rezvani^d2006/06/12 15:01:38
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت