شماره ركورد :
69589
پديد آور :
اميد، مسعود، 1345-
عنوان :
جستارهايي درفلسفه تطبيقي
شرح پديد آور :
مسعود اميد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
شش، 180ص
فروست :
انتشارات دانشگاه تبريز؛ 447
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [173]- 180
موضوع :
فلسفه تطبيقي
شناسه هاي افزوده :
دانشگاه تبريز
ردة اصلي :
131
شمارة كاتر :
الف796ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/08/31 16:17:30
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت