شماره ركورد :
68699
پديد آور :
كوهستاني نژاد، مسعود، 1342-
عنوان :
قرائت خانه هاي ايران: از آغاز تا سال 1311 شمسي
شرح پديد آور :
گردآوري، تدوين و مقدمه مسعود كوهستاني نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
238 ص.: مصور، نمونه
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
قرائت خانه ها- ايران- تاريخ
ردة اصلي :
027
رده فرعي :
/055
شمارة كاتر :
ك863ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/07/04 17:41:10 , norouzi^d2004/07/14 08:07:01 , k.doostan^d2006/05/15 16:40:09 , norouzi^d2006/06/24 16:05:46
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت