شماره ركورد :
68582
پديد آور :
كيميايي، مسعود، 1320-
عنوان :
فيلم نوشت اعتراض
شرح پديد آور :
مسعود كيميايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
224 ص.: مصور
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: The protest
موضوع :
فيلمنامه ها
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
ك972ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/06/26 20:30:53 , norouzi^d2004/07/06 10:58:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت