شماره ركورد :
6807
پديد آور :
فروگ، ويليام
عنوان :
فيلمنامه نويس از نگاه فيلمنامه نويس
شرح پديد آور :
نوشته ويليام فروگ
مترجم :
ترجمه فيروزه مهاجر و كاوشگر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1366
مشخصات ظاهري :
429 ص
عنوان به زبان اصلي :
The screenwriter looks at the screenwriter
موضوع :
فيلمنامه نويسان -- مصاحبه ها
شناسه هاي افزوده :
مهاجر، فيروزه، مترجم , كاوشگر، مترجم
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/06679143
شمارة كاتر :
ف621ف
تاريخ :
1366
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
faraz^d2003/02/15 10:46:00 , alipour^d2003/07/08 10:10:31
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت