شماره ركورد :
67948
عنوان :
NC ان . سي و ويروسهاي كامپيوتري[كتابهاي درسي]: 307- 301- 103- 10- 1
شرح پديد آور :
برنامه ريزي محتوا و نظارت بر تاليف دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش: مولف واحد تحقيقات و انتشارات جتمع فني تهران با همكاري مجتبي الله وردي , حسين آجوداني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
178 ص.: مصور، جدول
فروست :
شاخه كاردانش: استاندارد مهارت: رايانه كار درجه 2: شماره درس 8995- 8994
كتابنامه :
كتابنامه: ص 178
موضوع :
ويروسهاي كامپيوتري
شناسه هاي افزوده :
الله وردي، مجتبي، 1353-
ردة اصلي :
373
شمارة كاتر :
الف882
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/05/01 09:59:41
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت