شماره ركورد :
67746
پديد آور :
جينز، جوليان
Author :
Jaynes, Joulian
عنوان :
خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دو جايگاهي
شرح پديد آور :
جوليان جينز
مترجم :
ترجمه خسرو پارسا ...[و ديگران]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382-
مشخصات ظاهري :
3ج.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
1990 .The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
كتاب يكم. ذهن انسان.- كتاب دوم. گواهي تاريخ.- كتاب سوم. آثار ذهن دو جايگاهي در جهان مدرن .- (برگرفته از فهرست مندرجات كتابي كه به صورت 3 جلد در يك مجلد منتشر شده است.)
موضوع :
آگاهي , آگاهي- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
پ پارسا، خسرو، 1315- ، مترجم , ع
ردة اصلي :
128
رده فرعي :
/2
شمارة كاتر :
ج994خ
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/04/14 11:30:27 , norouzi^d2004/05/01 11:04:40 , rezvani^d2004/05/01 11:14:15 , s.hovsepian^d2004/06/20 20:57:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت