شماره ركورد :
67493
عنوان :
واژه ها و اصطلاحات آماري فارسي- انگليسي، انگليسي- فارسي
شرح پديد آور :
پژوهشكده امار
ويرايش :
ويرايش 2
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
250 ، 264ص
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي :Persian - english , english - persian
موضوع :
آمار - واژه نامه ها - انگليسي , آمار - واژه نامه ها - فارسي , زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي , فارسي - واژه نامه ها - انگليسي
ردة اصلي :
310
رده فرعي :
/03
شمارة كاتر :
و178
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2004/03/08 11:51:03 , s.hovsepian^d2004/09/25 15:39:08
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت