شماره ركورد :
67318
پديد آور :
محبتي، مهدي، 1344-
عنوان :
پهلوان در بن بست: متن كامل رستم و سهراب و سرستم و اسفنديار با نگاهي تازه به فردوسي و عناصر داستاني در شاهنامه (با استفاده از گزارش و نسخه استاد جمال خالقي مطلق)
شرح پديد آور :
مهدي محبتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
295 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [281]- 295
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه- نقد وتفسير , فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه رستم و سهراب- نقد و تفسير , فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه رستم و اسفنديار- نقد و تفسير , شعر فارسي- قرن 4ق.- تاريخ و نقد , شعرفارسي- قرن 4ق , حماسه و حماسه سرايي
شناسه هاي افزوده :
پ فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه.برگزيده. شرح , ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/ن‌‌م
تاريخ :
1381
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/02/24 11:31:00 , norouzi^d2004/03/07 09:36:26 , rezvani^d2004/07/27 12:29:47 , rezvani^d2004/07/30 18:40:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت