شماره ركورد :
67072
پديد آور :
نظري، رضا
عنوان :
حسابداري مالي- سطح مياني(12)، حسابداري شركتهاي سهامي
شرح پديد آور :
ترجمه و تاليف رضا نظري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
368 ص.: مصور، جدول
موضوع :
شركتهاي سهامي- حسابداري , شركتها- حسابداري
ردة اصلي :
657
رده فرعي :
/92
شمارة كاتر :
ن511ح
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/02/07 14:48:27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت