شماره ركورد :
66387
پديد آور :
قنبرزاده، رضا
عنوان :
كليات رجيستري ويندوز
شرح پديد آور :
رضا قنبرزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
262ص.: مصور
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Microsoft windows registry ...
موضوع :
ويندوز ميكروسافت (فايل كامپيوتر) , سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469و
شمارة كاتر :
ق812ك
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2003/12/08 11:33:53 , norouzi^d2003/12/29 09:41:47 , rezvani^d2004/07/07 11:12:29 , rezvani^d2004/07/07 14:20:52 , rezvani^d2004/07/10 09:01:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت