شماره ركورد :
66087
پديد آور :
هوك، رندولف، 1944 -
عنوان :
جستجو در اينترنت (موتورهاي جستجو)
شرح پديد آور :
رندولف هوك
مترجم :
مترجم عين الله جعفر نژاد قمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
247ص.: مصور، جدول
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي : Web search engines
موضوع :
موتورهاي جستجو وب
شناسه هاي افزوده :
جعفر نژاد قمي، عين الله، مترجم
ردة اصلي :
025
رده فرعي :
/04
شمارة كاتر :
ه854ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
samadi^d2003/11/19 09:26:10
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت