شماره ركورد :
66057
پديد آور :
نخعي، فرناز، 1344-
عنوان :
طلوع سپيده
شرح پديد آور :
فرناز نخعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
427 ص
موضوع :
داستانهاي فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن361ط
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2003/11/17 11:34:05 , norouzi^d2003/11/30 09:12:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت