شماره ركورد :
65986
پديد آور :
اكبرزاده، داريوش، 1343-
عنوان :
شاهنامه و زبان پهلوي: مقايسه داستاني و زباني شاهنامه بامنابع با زمانده از زبان پهلوي
شرح پديد آور :
نگارش داريوش اكبر زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
200 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص [193- 199] و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ ق. شاهنامه- ماخذ , ادبيات تطبيقي- فارسي و پهلوي , ادبيات تطبيقي- پهلوي و فارسي , فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ ق. شاهنامه- نقد وتفسير
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2003/11/09 10:07:30 , norouzi^d2003/11/29 15:39:14
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت