شماره ركورد :
6492
پديد آور :
عارفي، حسن، 1315 -
عنوان :
خودكشي تدريجي و ديگركشي با سيگار، قليان، چپق، پيپ
شرح پديد آور :
تاليف حسن عارفي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
و، پنج، 503 ص.: مصور (تا شده)، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران؛ 1848
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [409] - 503
موضوع :
دخانيات -- اثر فيزيولژيكي , سيگار- اعتياد , دخانيات -- جنبه هاي اجتماعي
ردة اصلي :
613
رده فرعي :
/85
شمارة كاتر :
ع169خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي 1016 مر^d// , khodaei^d2003/09/20 09:17:51
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت