شماره ركورد :
64485
پديد آور :
اعلم، هوشنگ، 1307-
عنوان :
جستارهايي در تاريخ علوم دوره اسلامي: مقالات چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام، مجلدات اول تا پنجم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
496ص
يادداشت :
اين كتاب شامل مقالاتي است كه هوشنگ اعلم براي دانشنامه جهان اسلام(حرف ب تا پ)تاليف كرده است
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 413-426
موضوع :
علوم كشور هاي اسلامي-مقاله و خطابه ها , علوم اسلامي-تاريخ-مقاله ها و خطا به ها , گياهان دارويي-مقاله ها و خطا به ها , پزشكي سنتي-مقاله ها و خطا به ها
ردة اصلي :
509
رده فرعي :
/17671
شمارة كاتر :
الف619ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
samadi^d2003/07/26 12:14:57
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت