شماره ركورد :
64438
پديد آور :
فن، 1937-
عنوان :
مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين
شرح پديد آور :
ك. ت. فن
مترجم :
ترجمه ي كامران قره گزلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
152ص
فروست :
نشر مركز؛ 616
عنوان به زبان اصلي :
Wittgensteinʹs conception of philosophy
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
ويتگنشتاين، لودويك، 1889- 1951 Wittgenstein, Ludwig
شناسه هاي افزوده :
پ قره گزلي، كامران، 1350- ، مترجم , ع
ردة اصلي :
193
شمارة كاتر :
و856ف
تاريخ :
1381
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2003/07/23 11:02:50 , fazel^d2003/07/23 11:58:12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت